Sa kujdestari janë të obliguar t’i mbajnë Specializantët gjatë një muaji?

loading...
Sa kujdestari janë të obliguar t'i mbajnë Specializantët gjatë një muaji?


Sipas Udhëzimit Administrativ për Shkollimin Specialistik dhe Subspecialistik, Specializantët janë të obliguar t’i mbajnë së paku dy kujdestari brenda muajit për plotësimin e programit specialistik.

Çdo detyrim i specializantëve për të mbajtur më shumë kujdestari dënohet ashpër nga Kodi Penal dhe konsiderohet si keqtrajtim. Lexo: Ja sa dënoheni nëse e keqtrajtoni dikënd gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ose autorizimeve publike

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *