Shkelja e fshehtësisë së procedurës

loading...
Neni 392
Shkelja e fshehtësisë së procedurës
1.  
Kushdo që pa
autorizim zbulon informata për të cilat është njoftuar në procedurën zyrtare,
që sipas ligjit nuk mund të zbulohen apo ato informata janë shpallur si
fshehtësi me vendim të gjykatës apo të organit kompetent, dënohet me gjobë ose
me burgim deri në një (1) vit.
2.  
Kushdo që pa
autorizim zbulon të dhëna për identitetin apo të dhënat personale të personit
të mbrojtur në procedurë penale apo në programin e veçantë të mbrojtjes,
dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.
3.  
Nëse vepra penale
nga paragrafi 2 i këtij neni rezulton me pasoja të rënda për personin e
mbrojtur ose procedura penale bëhet e pamundur ose vështirësohet në masë të
madhe, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.
4.   Nëse vepra penale nga paragrafi 3. i këtij neni
rezulton me vdekjen e personit të mbrojtur, kryesi dënohet me burgim së paku
dhjetë (10) vjet ose me burgim të përjetshëm.
 KODI NR. 06/L-074 PENAL I REPUBLIKËS SË KOSOVËS
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *