Ku kryhet frymëmarrja qelizore ?


Ku kryhet frymëmarrja qelizore ? a)Retikulumin endoplazmatikë b)Mitokondrie c)Lizosome d)Aparatin e Golxhit e)Sferozome

Membranën bërthamore me nukleoplazmën e lidhë:


Membranën bërthamore me nukleoplazmën e lidhë:a)Aparati i Golxhitb)Kromozometc)Centrozomid)Retikulumi endoplazmatik Shih edhe: Pyetje nga Biologjia

error: Content is protected !!