Çka quajmë fjali të përbëra me nënrenditje ?


Çka quajmë fjali të përbëra me nënrenditje ? Fjalitë ku një pjesë është e varur nga një pjesë tjetër quhen fjali të përbëra me nënrenditje. Pjesët e fjalisë së përbërë që nuk janë të pavarura nga njëra-tjetra dhe lidhen me lidhëza nënrenditëse ose fjalë lidhëse quhen fjali të përbëra me nënrenditje.