Rrezikimi i trafikut publik


Neni 370 Rrezikimi i trafikut publik 1.   Kushdo që shkel ligjin mbi trafikun publik apo transportin rrugor dhe rrezikon jetën e njerëzve apo pasurinë dhe me këtë i shkakton dikujt dëm të konsiderueshëm pasuror, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet. 2.   Kushdo që shkel cilindo ligj mbi trafikun rrugor apo […]

Ngasja në gjendje të paaftë apo të dehur


Neni 371 Ngasja në gjendje të paaftë apo të dehur 1.   Kushdo që drejton automjetin në gjendje të paaftë apo nën ndikim të alkoolit nëse në gjak ka alkool mbi 0,5 g/kg respektivisht me sasi përkatëse në miligram për litër të ajrit të nxjerrë apo të substancave tjera dehëse nëse shkaktohet aksident dënohet me gjobë […]

Rrezikimi i trafikut publik me veprime apo mjete të rrezikshme


Neni 372 Rrezikimi i trafikut publik me veprime apo mjete të rrezikshme 1.   Kushdo që asgjëson, heq ose dëmton rëndë instalimet, pajisjet, shenjat apo sinjalizimet që shërbejnë për sigurinë e trafikut, ose jep shenja ose sinjale të gabueshme ose vë pengesa në rrugët publike apo në ndonjë mënyrë tjetër e rrezikon jetën e njeriut apo […]

Mbikëqyrja e pandërgjegjshme e trafikut publik


Neni 373 Mbikëqyrja e pandërgjegjshme e trafikut publik 1. Personi përgjegjës, të cilit i është besuar mbikëqyrja e gjendjes dhe e mirëmbajtjes së rrugëve dhe e objekteve në to, e mjeteve të transportit, plotësimi i kushteve të përcaktuara të punës për ngasës, ose personi përgjegjës të cilit i është besuar menaxhimi i ngasjes, i cili […]

Mosdhënia e ndihmës personit të lënduar në fatkeqësinë e trafikut publik


Neni 374 Mosdhënia e ndihmës personit të lënduar në fatkeqësinë e trafikut publik 1.   Ngasësi i automjetit ose i mjetit tjetër të transportit, i cili nuk i ofron ndihmë personit të lënduar me atë mjet të transportit, dënohet me burgim deri në një (1) vit. 2.   Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni […]

Keqpërdorimi i sinjaleve ndërkombëtare të komunikacionit


Neni 375 Keqpërdorimi i sinjaleve ndërkombëtare të komunikacionit Kushdo që pa nevojë dërgon sinjalin e pranuar ndërkombëtarisht të komunikimit ose sinjalin e shfrytëzuar ndërkombëtarisht të fatkeqësisë apo sinjalin e rrezikut, ose mashtron se nuk ka rrezik ose keqpërdor sinjalin e pranuar ndërkombëtarisht të komunikimit, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) […]

Moslajmërimi i përgatitjes së veprave penale


Neni 377 Moslajmërimi i përgatitjes së veprave penale 1.   Kushdo që duke qenë në dijeni për përgatitjen e kryerjes së ndonjë vepre penale, nuk e lajmëron këtë fakt në kohën kur kryerja e veprës penale ende ka mund të evitohet ndërsa vepra penale është kryer ose është tentuar, dënohet me gjobë ose me burgim deri […]

Moslajmërimi i veprave penale apo kryesve të tyre


Neni 378 Moslajmërimi i veprave penale apo kryesve të tyre 1.   Kushdo që është në dijeni për identitetin e kryesit të një apo më shumë prej veprave penale në vijim dhe nuk e lajmëron faktin e tillë, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet. 1.1. vrasja e rëndë; 1.2. vrasja; 1.3. […]

Moslajmërimi i personit të akuzuar nga tribunali ndërkombëtar penal


Neni 379 Moslajmërimi i personit të akuzuar nga tribunali ndërkombëtar penal 1.   Kushdo që është në dijeni për aktakuzën dhe vendndodhjen e personit të akuzuar nga tribunali ndërkombëtar penal dhe nuk lajmëron për vendndodhjen e tillë edhe pse zbulimi në kohën e duhur i personit të kërkuar varet nga lajmërimi i tillë, dënohet me gjobë […]

Dhënia e ndihmës kryesve pas kryerjes së veprave penale


Neni 380 Dhënia e ndihmës kryesve pas kryerjes së veprave penale 1.   Kushdo që strehon kryesin e ndonjë vepre penale, përveç veprave penale të parapara në paragrafin 2. të këtij neni, ose e ndihmon atë në shmangien e zbulimit ose arrestimit përmes fshehjes së mjeteve, provave apo në ndonjë mënyrë tjetër, ose kushdo që strehon […]

Dhënia e ndihmës personit të akuzuar nga tribunali ndërkombëtar penal


Neni 381 Dhënia e ndihmës personit të akuzuar nga tribunali ndërkombëtar penal 1.   Kushdo që i jep ndihmë apo e fsheh personin e akuzuar nga tribunali ndërkombëtar penal ose e ndihmon personin e tillë për t’iu shmangur zbulimit, dënohet me burgim deri në tre (3) vjet. 2.   Prindi, fëmija, bashkëshorti ose bashkëshortja, vëllai ose motra, […]

Lajmërimi apo kallëzimi i rremë


Neni 382 Lajmërimi apo kallëzimi i rremë 1.   Kushdo që bën lajmërim të rremë te personi zyrtar i ngarkuar me detyrën për të hetuar apo ndjekur, se personi i caktuar ka kryer vepër penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare, duke e ditur se personi i tillë nuk është kryesi, dënohet me gjobë ose me […]

Deklarimi i rremë nën betim


Neni 383 Deklarimi i rremë nën betim 1. Kushdo që pasi të ketë dhënë betimin pranë organit kompetent për të administruar dëshmitë e dhëna nën betim ose betimet dhe pastaj nënshkruan dëshminë nën betim ose deklaron diç që nuk beson se është e vërtetë ose me dijeni fsheh ose shmang nga deklarimi ndonjë çështje relevante […]

Deklarimet e rreme


Neni 384 Deklarimet e rreme 1.   Pala, dëshmitari, eksperti në cilësi të dëshmitarit, përkthyesi apo interpreti i cili në procedurën gjyqësore ose penale, procedurën paraprake, në procedurën për kundërvajtje, në procedurën administrative, në procedurën para noterit publik ose në procedurën disiplinore jep deklaratë, ekspertizë ose raport të rremë dënohet me gjobë dhe me burgim deri […]

Deklaratat e rreme të dëshmitarëve bashkëpunues


Neni 385 Deklaratat e rreme të dëshmitarëve bashkëpunues 1.   Dëshmitari bashkëpunues, i cili jep deklaratë apo dëshmi të rreme në cilëndo pjesë relevante ose i cili qëllimisht nuk ia tregon tërë të vërtetën prokurorit ose policisë, dënohet me gjobë ose me burgim prej tre (3) muaj deri në pesë (5) vjet. 2.   Kushdo që kryen […]

Pengimi i të provuarit apo procedurës zyrtare


Neni 386 Pengimi i të provuarit apo procedurës zyrtare 1. Kushdo që me anë të detyrimit apo ryshfetit, me qëllim të: 1.1. nxitjes së ndonjë personi që të jep deklaratë të rreme, të ofrojë dokument të rremë apo të fsheh ndonjë fakt material në procedurë zyrtare; 1.2. parandalimit apo vonesës së pjesëmarrjes apo dëshmisë së […]

Frikësimi gjatë procedurës penale


Neni 387 Frikësimi gjatë procedurës penale Kushdo që përdor forcën apo kanosjen serioze apo ndonjë mënyre tjetër të detyrimit, premton dhuratë apo ndonjë përfitim tjetër për të nxitur personin tjetër të përmbahet nga dhënia e deklaratës ose për të dhënë deklaratë të rreme, ose të mos dhënë informacione të vërteta pranë organeve policore, prokurorit apo […]

Hakmarrja dhe Kodi Penal


  Neni 388 Hakmarrja 1.  Kushdo që ndërmerr ndonjë veprim të dëmshëm për cilindo person, përfshirë ndërhyrjen në punësimin e ligjshëm apo sigurimin e mjeteve të jetesës së ndonjë personi me qëllim të hakmarrjes për shkak të dhënies së informatave të vërteta policisë, hetuesit të autorizuar, prokurorit apo gjyqtarit lidhur me kryerjen ose kryerjen e […]

Manipulimi me prova


Neni 389 Manipulimi me prova 1.   Kushdo që ndryshon, heq, fsheh, shkatërron, dëmton ose e bën të pashfrytëzueshëm, tërësisht ose pjesërisht, ndonjë regjistër, pasuri, send ose dokument me qëllim të pamundësimit të shfrytëzimit të sendit në procedurë zyrtare, dënohet me gjobë ose me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet. 2.   Kushdo […]

Falsifikimi i dokumenteve


Neni 390 Falsifikimi i dokumenteve 1.   Kushdo që përpilon dokument të falsifikuar, ndryshon dokumentin origjinal me qëllim të shfrytëzimit të atij dokumenti si origjinal ose me dije përdor dokumentin e falsifikuar apo të ndryshuar si origjinal, dënohet me gjobë ose me burgim deri në katër (4) vjet. 2.   Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i […]

Rastet e posaçme të falsifikimit të dokumenteve


Neni 391 Rastet e posaçme të falsifikimit të dokumenteve 1.   Personi do të konsiderohet se ka kryer vepër penale të falsifikimit të dokumenteve dhe do të dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet, nëse personi i tillë: 1.1. pa autorizim plotëson ndonjë letër, formular të zbrazët ose ndonjë formë tjetër në […]

Shkelja e fshehtësisë së procedurës


Neni 392 Shkelja e fshehtësisë së procedurës 1.   Kushdo që pa autorizim zbulon informata për të cilat është njoftuar në procedurën zyrtare, që sipas ligjit nuk mund të zbulohen apo ato informata janë shpallur si fshehtësi me vendim të gjykatës apo të organit kompetent, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit. […]

Mospërfillja e gjykatës


Neni 393 Mospërfillja e gjykatës 1.   Kushdo që nuk i bindet ndonjë urdhri, vendimi apo aktgjykimi të plotfuqishëm të ndonjë gjykate në Republikën e Kosovës ose refuzon apo pengon publikimin e vendimit apo aktgjykimit të plotfuqishëm të gjykatës së tillë, dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj. 2.   Gjobat e shqiptuara […]

Mosekzekutimi i vendimeve gjyqësore


Neni 394 Mosekzekutimi i vendimeve gjyqësore 1.   Personi zyrtar apo personi përgjegjës i cili refuzon të ekzekutoj urdhrin, vendimin apo aktgjykimin e plotfuqishëm të ndonjë gjykate të Republikës së Kosovës apo i cili nuk e ekzekuton vendimin brenda afatit ligjor apo afatit të caktuar me vendim, dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy […]

Legalizimi i përmbajtjes së rreme


Neni 395 Legalizimi i përmbajtjes së rreme 1.   Kushdo që vë në lajthim organin kompetent që në një dokument publik, regjistër apo libër të vërtetojë një çështje të pavërtetë, të paraparë për të shërbyer si provë në një çështje ligjore, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në pesë (5) vjet. 2.   Kushdo që […]

Rebelimi i personave të privuar nga liria


Neni 396 Rebelimi i personave të privuar nga liria 1.   Kushdo që nga institucioni ku gjendet në mbajtje në bazë të vendimit të ligjshëm mbi privimin nga liria, organizon rebelimin e personave të privuar nga liria, me qëllim që të lirohen me forcë ose së bashku të sulmojnë personat zyrtarë në atë institucion ose me […]

Arratisja e personit të privuar nga liria


Neni 397 Arratisja e personit të privuar nga liria 1.   Kushdo që arratiset nga institucioni ku gjendet në mbajtje në bazë të vendimit të ligjshëm mbi privimin nga liria, dënohet me burgim deri në tre (3) vjet. 2.   Kushdo që me anë të ryshfetit arratiset nga institucioni ku gjendet në mbajtje në bazë të vendimit […]

Mundësimi i arratisjes së personave të privuar nga liria


Neni 398 Mundësimi i arratisjes së personave të privuar nga liria 1.   Kushdo që mundëson arratisjen e personit i cili gjendet në mbajtje në bazë të vendimit të ligjshëm mbi privimin nga liria, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në pesë (5) vjet. 2.   Kushdo që me anë të ryshfetit mundëson arratisjen e […]

Lirimi i kundërligjshëm i personave të privuar nga liria


Neni 399 Lirimi i kundërligjshëm i personave të privuar nga liria Personi zyrtar i cili në keqpërdorim të pozitës apo autorizimeve të tij, në mënyrë të kundërligjshme e liron personin e privuar nga liria dhe i cili i është besuar në ruajtje, ose e ndihmon arratisjen e tij apo i mundëson lidhje apo korrespondencë të […]

Mundësimi i kundërligjshëm i ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës


Neni 400 Mundësimi i kundërligjshëm i ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës Kushdo që i mundëson personit tjetër ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës edhe pse e di se me aktgjykim të plotfuqishëm i është shqiptuar dënimi plotësues i ndalimit të ushtrimit të profesionit, veprimtarisë apo detyrës së tillë, dënohet me gjobë ose me burgim […]

Pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare


Neni 401 Pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare 1.   Kushdo që me forcë apo kanosje serioze, pengon ose tenton të pengojë personin zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare ose duke përdorur mjetet e njëjta e detyron atë të kryejë detyrën zyrtare, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) […]

Sulmi ndaj personit zyrtar


                                                                                              Neni 402                                Sulmi ndaj personit zyrtar 1. Kushdo që sulmon ose kanoset seriozisht se do ta sulmojë personin zyrtar, apo personin i cili ndihmon në kryerjen e detyrave zyrtare, në lidhje me detyrat zyrtare, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet. 2. Nëse vepra penale nga […]

Thirrja për rezistencë


Neni 403 Thirrja për rezistencë 1.   Kushdo që thërret të tjerët për rezistencë apo mosbindje ndaj vendimeve apo masave të ligjshme të nxjerra nga organi apo zyrtari kompetent, dënohet me burgim deri në tre (3) vjet. 2.   Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vështirësi të mëdha apo pamundësi të zbatimit […]

Pjesëmarrja në turmë që kryen vepër penale dhe huliganizmi


Neni 404 Pjesëmarrja në turmë që kryen vepër penale dhe huliganizmi 1.   Kushdo që merr pjesë në turmën e mbledhur prej më tepër se tetë personave, e cila me veprime të përbashkëta e privon personin tjetër nga jeta, i shkakton lëndime të rënda trupore personit tjetër, shkakton rrezik të përgjithshëm, shkakton dëm pasuror në vlerë […]

Mospjesëmarrja në mënjanimin e rrezikut të përgjithshëm


Neni 405 Mospjesëmarrja në mënjanimin e rrezikut të përgjithshëm Kushdo që në kundërshtim me urdhrat e organit kompetent refuzon pa arsye të merr pjesë në mënjanimin e rrezikut për jetën e njerëzve apo të pasurisë gjatë zjarrit, vërshimit, tërmetit ose fatkeqësive tjera, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit. KODI NR. […]

Heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave


Neni 406 Heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave Kushdo që heq ose dëmton vulën zyrtare apo shenjën e ngjitur nga zyrtari i autorizuar me qëllim të sigurimit të objektit ose të lokaleve, apo kushdo që hap objektet e siguruara ose hyn në lokalet e tilla pa e hequr ose pa e dëmtuar […]

Marrja apo asgjësimi i vulave zyrtare ose i shkresave zyrtare


Neni 407 Marrja apo asgjësimi i vulave zyrtare ose i shkresave zyrtare Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme merr, fsheh, asgjëson, dëmton apo në ndonjë mënyrë tjetër e bën të papërdorshme vulën, regjistrin, shkresat apo dokumentet zyrtare që i përkasin ose janë në posedim të organit publik apo personit tjetër juridik i cili ushtron autorizime […]

Asgjësimi apo fshehja e materialit arkivor


Neni 408 Asgjësimi apo fshehja e materialit arkivor Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme asgjëson, fsheh ose bën të papërdorshme materialet arkivore apo nxjerr materialet e tilla jashtë vendit, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet. KODI NR. 06/L-074 PENAL I REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Prezantimi i rremë si person zyrtar


Neni 409 Prezantimi i rremë si person zyrtar 1.   Kushdo që prezantohet rrejshëm si person zyrtar apo ushtarak i cilitdo shtet ose mban pa autorizim shenja të personit zyrtar apo ushtarak, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1)  vit. 2.   Kushdo që me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për vete apo […]

Dhënia e kundërligjshme e ndihmës juridike


Neni 411 Dhënia e kundërligjshme e ndihmës juridike 1.   Kushdo që jep ndihmë juridike pa autorizim nga klienti i tij, dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy (2) vjet. 2.   Kushdo që jep ndihmë juridike pa kualifikim profesional, pa licencë apo në ndonjë mënyrë tjetër në kundërshtim me ligjin, dënohet me gjobë ose […]

Pengimi i ceremonive fetare


Neni 412 Pengimi i ceremonive fetare 1.   Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme pengon ose ndalon kryerjen e ceremonisë fetare, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit. 2.   Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet me përdorimin e forcës apo kanosjes serioze, kryesi dënohet me burgim prej tre […]

Dëmtimi i varreve apo kufomave


Neni 413 Dëmtimi i varreve apo kufomave 1.   Kushdo që pa autorizim gërmon, mih, rrënon, heq, dëmton, shkatërron ose përdhos varrin apo ndonjë vendvarrim tjetër, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit. 2.   Kushdo që pa autorizim heq, dëmton, shkatërron ose fsheh kufomën, një pjesë të saj ose hirin e të […]

Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar


Neni 414 Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar 1.   Personi zyrtar, i cili duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar i tejkalon kompetencat e tij ose nuk i përmbush detyrat zyrtare të tij me qëllim që të përfitoj çfarëdo dobie për vete ose për personin tjetër apo që t’i shkaktojë dëm personit tjetër ose që t’i […]

Keqpërdorimi dhe mashtrimi në prokurim publik


Neni 415 Keqpërdorimi dhe mashtrimi në prokurim publik 1.  Kushdo që me vetëdije shkel rregullat e prokurimit publik gjatë një oferte për dhënien e kontratës së prokurimit publik, duke paraqitur dokumentacion të rremë, marrëveshje të fshehtë kundërligjore apo ndërmerr ndonjë veprim tjetër të paligjshëm me qëllim të mashtrimit në procedurat e prokurimit publik dhe më […]

Keqpërdorimi i informatës zyrtare


Neni 416 Keqpërdorimi i informatës zyrtare 1.   Personi zyrtar i cili keqpërdor informatën zyrtare me qëllim që për vete apo për personin tjetër të përfitojë ndonjë përparësi që nuk i takon, dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet. 2.   Nëse informata zyrtare ka të bëjë me ndonjë […]

Përvetësimi në detyrë


Neni 418 Përvetësimi në detyrë 1.   Personi zyrtar, i cili me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete apo për personin tjetër, përvetëson pasurinë e cila i është besuar për shkak të detyrës apo pozitës së tij, dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet. […]

Mashtrimi në detyrë


Neni 419 Mashtrimi në detyrë 1. Personi zyrtar, i cili me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete apo për personin tjetër, bën krijimin, përdorimin ose prezantimin e rremë të raportit të llogarive apo në ndonjë mënyrë tjetër e vë në lajthim personin e autorizuar në kryerjen e pagesës ose transferit të […]

Përdorimi i paautorizuar i pasurisë


Neni 420 Përdorimi i paautorizuar i pasurisë Kushdo që pa autorizim përdor paratë, letrat me vlerë apo pasurinë tjetër të luajtshme e cila i është besuar atij në detyrë ose në përgjithësi në vendin e punës apo në të cilat ka qasje për shkak të shërbimit apo punës së tij, ose kushdo që i jep […]

Marrja e ryshfetit


Neni 421 Marrja e ryshfetit 1.   Personi zyrtar ose personi i huaj zyrtar apo zyrtari publik i huaj i cili në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, kërkon ose pranon ndonjë dhuratë apo përfitim tjetër për vete apo personin tjetër, ose që pranon ofertën apo premtimin për dhuratë apo përfitim të tillë, në mënyrë që […]

Dhënia e ryshfetit


Neni 422 Dhënia e ryshfetit 1. Kushdo që në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, për vete apo për një person tjetër i premton, ofron ose i jep ndonjë dhuratë të paarsyeshme apo përfitim tjetër personit zyrtar, në mënyrë që ai person të veprojë ose të mos veprojë në pajtim me detyrën e tij zyrtare, […]

Dhënia e ryshfetit zyrtarit publik të huaj apo personave të huaj zyrtar


Neni 423 Dhënia e ryshfetit zyrtarit publik të huaj apo personave të huaj zyrtar 1.   Kushdo që në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, i premton, ofron ose i jep ndonjë dhuratë apo përfitim tjetër zyrtarit publik të huaj apo personit te huaj zyrtar, për veten ose për personin tjetër, në mënyrë që ai zyrtar […]

Nxjerrja e kundërligjshme e vendimeve gjyqësore


Neni 425 Nxjerrja e kundërligjshme e vendimeve gjyqësore Gjyqtari i cili me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të çfarëdo dobie për vete ose për personin tjetër ose për t’i shkaktuar dëm personit tjetër, nxjerr vendim të kundërligjshëm, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet. KODI NR. 06/L-074 PENAL I REPUBLIKËS […]

Zbulimi i fshehtësisë zyrtare


Neni 426 Zbulimi i fshehtësisë zyrtare 1. Personi zyrtar i cili pa autorizim kumton, dërgon ose në ndonjë mënyrë tjetër i vë në dispozicion personit tjetër informatën që përbën fshehtësi zyrtare ose siguron informatën e tillë me qëllim që t’ia përcjellë ndonjë personi të paautorizuar, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tre […]

Arkëtimi dhe pagesa e kundërligjshme


Neni 428 Arkëtimi dhe pagesa e kundërligjshme 1.   Personi zyrtar i cili arkëton nga tjetri diçka që personi i tillë nuk është i detyruar të paguajë ose arkëton më shumë se që personi i tillë është i detyruar të paguajë apo që gjatë pagesës ose dërgesës, paguan ose dërgon më pak se që është dashur, […]

Përvetësimi i kundërligjshëm i pasurisë me rastin e bastisjes apo ekzekutimit të vendimit gjyqësor


Neni 429 Përvetësimi i kundërligjshëm i pasurisë me rastin e bastisjes apo ekzekutimit të vendimit gjyqësor Personi zyrtar i cili gjatë bastisjes së lokaleve, personit apo gjatë ekzekutimit të vendimit gjyqësor, merr pasurinë e luajtshme me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për vete ose për personin tjetër, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj […]

Mosraportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare


                Kodi Penal i Kosovës  Neni 430  NR. 06/L-074 1. Çdo person, i cili sipas ligjit është i detyruar të bëjë deklarimin e pasurisë, të të ardhurave, të dhuratave, të dobisë tjetër pasurore ose të detyrimeve financiare, dhe i cili nuk bën një gjë të tillë, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre […]

Ja sa dënoheni për dokumente të rrejshme lidhur me tatimin


Kodi Penal Neni 314 Dokumentet e rrejshme lidhur me tatimin 1. Kushdo që jep deklaratë të rrejshme ose lëshon dokument të rrejshëm kur paraqitja e deklaratës apo dokumentit të vërtetë kërkohet me ligj, ose kushdo që nuk lëshon dokumentin lëshimi i të cilit kërkohet me ligj, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre […]

Ja sa dënohet shmangia nga tatimi


Kodi Penal Neni 313 Shmangia nga tatimi 1. Kushdo që me qëllim që ai apo personi tjetër të fsheh apo t’i shmanget, pjesërisht apo tërësisht, pagesës së tatimit, tarifave apo kontributeve të tjera që kërkohen me ligj, jep të dhëna të pavërteta apo nuk i përfshin të dhënat lidhur me të ardhurat e tij, pasurinë, […]

Ja sa dënohet falsifikimi i dokumentit zyrtar


Kodi penal  Neni 434 Falsifikimi i dokumentit zyrtar 1. Personi zyrtar i cili në dokumentin zyrtar, në regjistër ose në shkresën zyrtare shënon të dhëna të rreme ose nuk shënon të dhënat e duhura apo me nënshkrimin e tij ose me vulën zyrtare vërteton dokumentin zyrtar, regjistrin apo shkresën zyrtare e cila përmban të dhëna […]

Ja sa dënohet puna e detyruar!


Kodi i Punës ndalon çdo lloj punë të detyruar në të gjitha format e saj. Kodi i Punës përcakton si punë të detyruar ose të detyrueshme çdo punë ose shërbim që i kërkohet individit kundër vullnetit të tij, duke e kërcënuar me një dënim të çfarëdoshëm. Ndalohet përdorimi i punës së detyruar si: masë shtrënguese […]

Ja sa dënohet ushtrimi i kundërligjshëm i veprimtarisë mjekësore ose farmaceutike!


Neni 262 Ushtrimi i kundërligjshëm i veprimtarisë mjekësore ose farmaceutike 1. Kushdo që pa pasur kualifikimet profesionale apo autorizimet ligjore, kryen trajtime mjekësore, shërbime farmaceutike ose angazhohet në aktivitete tjera mjekësore për të cilat me ligj kërkohen kualifikime të posaçme, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit. 2. Kur vepra penale […]

Ja sa dënohet mosdhënia e ndihmës mjekësore!


Neni 261 Mosdhënia e ndihmës mjekësore 1. Mjeku ose punonjësi tjetër shëndetësor, i cili në kundërshtim me detyrën e tij refuzon t’i ofrojë ndihmën mjekësore personit të cilit i nevojitet ndihma e tillë, ndonëse ai është i vetëdijshëm ose do duhej të ishte i vetëdijshëm se mosveprimi i tillë mund të rezultojë në lëndim të […]

Ja sa dënohet trajtimi i pandërgjegjshëm mjekësor!


Neni 260 Trajtimi i pandërgjegjshëm mjekësor 1. Mjeku i cili me rastin e dhënies së ndihmës mjekësore përdor haptas një mjet apo metodë të papërshtatshme të mjekimit ose nuk përdor masat përkatëse higjienike dhe me këtë shkakton keqësimin e gjendjes shëndetësore të personit, dënohet me burgim deri në tre (3) vjet. 2. Punonjësi shëndetësor i […]

Ja sa dënohet marrja e ryshfetit!


Neni 428  Marrja e ryshfetit 1. Personi zyrtar i cili në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, kërkon ose pranon ndonjë dhuratë apo përfitim tjetër për vete apo personin tjetër, ose që pranon ofertën apo premtimin për dhuratë apo përfitim të tillë, në mënyrë që personi zyrtar të veprojë ose të mos veprojë në pajtim […]

Ja sa dënohet dhënia e ryshfetit!


Neni 429  Dhënia e ryshfetit 1. Kushdo që në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, i premton, ofron ose i jep ndonjë dhuratë apo përfitim tjetër personit zyrtar, në mënyrë që ai person të veprojë ose të mos veprojë në pajtim me detyrën e tij zyrtare, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre […]

Ja sa dënohet përhapja e virusit HIV


Neni 258  Përhapja e virusit HIV 1. Kushdo që duke ditur se është i infektuar me HIV, nuk e zbulon këtë fakt dhe infekton personin tjetër, dënohet me burgim prej dy (2) deri në dymbëdhjetë (12) vjet. 2. Kur vepra vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni është kryer nga pakujdesia, kryesi dënohet me […]

Ja cilat janë sanksionet disiplinore ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve


LIGJI Nr. 06/L – 057 PËR PËRGJEGJËSINË DISIPLINORE TË GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE Neni 7  Sanksionet disiplinore ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve 1. Për shkelje disiplinore, Këshillat përkatës mund t’u shqiptojnë gjyqtarëve dhe prokurorëve një ose më shumë nga sanksionet disiplinore në vijim: 1.1. vërejtje jopublike me shkrim; 1.2. vërejtje publike me shkrim; 1.3. zvogëlim i përkohshëm […]

Ja sa dënohet punësimi i personave të infektuar me sëmundje ngjitëse


Neni 259 Punësimi i personave të infektuar me sëmundje ngjitëse 1. Kushdo që në kundërshtim me ligjet e shëndetësisë, në spital, në maternitet të spitalit, në shkollë, në restorant apo në punëtori ose në organizatë biznesi apo në ndonjë vend të ngjashëm pune ku përpunohen artikujt ushqimorë apo ku kryhen shërbime higjienike, e punëson apo […]

Ja sa dënohet ushtrimi i ndikimit


Neni 431  Ushtrimi i ndikimit 1. Kushdo që në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, kërkon ose pranon ndonjë dhuratë apo përfitim tjetër për vete apo personin tjetër, ose pranon ofertën apo premtimin për dhuratë apo përfitim të tillë, në mënyrë që të ushtrojë ndikim të padrejtë mbi vendimmarrjen e personit zyrtar apo zyrtarit publik […]

Ja kur konsiderohet se Gjyqtari ka kryer shkelje disiplinore!


LIGJI Nr. 06/L – 057 PËR PËRGJEGJËSINË DISIPLINORE TË GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE Neni 5 Shkeljet disiplinore për gjyqtarë 1. Gjyqtari kryen shkelje disiplinore nëse ai ose ajo:  1.1. dënohet për një vepër penale; 1.2. shkel ligjin, ose 1.3. shkel detyrat e tij zyrtare si gjyqtar. 2. Shkelje e detyrave të gjyqtarit, sipas këtij ligji, përfshin […]

Ja kur konsiderohet se Prokurori ka kryer shkelje disiplinore!


LIGJI Nr. 06/L – 057 PËR PËRGJEGJËSINË DISIPLINORE TË GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE Neni 6 Shkeljet disiplinore për prokurorë 1. Prokurori kryen shkelje disiplinore nëse ai ose ajo:  1.1. dënohet për një vepër penale; 1.2. shkel ligjin; ose 1.3. shkel detyrat e tij zyrtare si prokuror. 2. Shkelje e detyrave të prokurorit, sipas këtij ligji, përfshin […]

Ja sa dënohen marrëdhëniet seksuale brenda familjes


Neni 243 Marrëdhëniet seksuale brenda familjes 1. Kushdo që kryen akt seksual me paraardhës ose pasardhës të familjes i cili ka mbushur moshën tetëmbëdhjetë (18) vjet ose me vëlla apo motër që ka mbushur moshën tetëmbëdhjetë (18) vjet, dënohet me gjobë ose me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet. 2. Kur […]

Ja sa dënohet keqpërdorimi seksual i personave nën moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjet


Neni 235 Keqpërdorimi seksual i personave nën moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjet 1. Kushdo që kryen veprat penale në vijim ndaj personit nën moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjet, dënohet siç përcaktohet në vijim: 1.1. kryesi i cili kryen veprën penale të dhunimit nga neni 230 i këtij Kodi ndaj personit nën moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjet, dënohet me […]

Ja sa dënoheni nëse bëni sulm seksual


Neni 232  Sulmi seksual 1. Kushdo që prek personin tjetër me qëllim seksual ose e cyt personin e tillë të prekë kryesin apo personin tjetër për qëllim seksual, pa pëlqimin e personit të tillë, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vjet. 2. Kushdo që prek personin tjetër me qëllim seksual ose […]

Ja sa dënoheni nëse e keqtrajtoni dikënd gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ose autorizimeve publike


Kodi Penal Neni 198 Keqtrajtimi gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ose autorizimeve publike 1. Personi zyrtar, i cili duke keqpërdorur detyrën apo autorizimet e tij e keqtrajton, frikëson ose fyen rëndë dinjitetin e personit tjetër, dënohet me burgim deri në tre (3) vjet. 2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet ndaj […]

Ja sa dënoheni nëse i braktisni personat e paaftë


Neni 192 Braktisja e personave të paaftë 1. Kushdo që e lë personin e paaftë që i është besuar të përkujdeset për të, pa ndihmë në rrethana të rrezikshme për jetën apo për shëndetin, dënohet me burgim deri në tre (3) vjet. 2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me lëndim […]

Ja sa dënohet mosdhënia e ndihmës


Neni 191 Mosdhënia e ndihmës 1. Kushdo që nuk i ofron ndihmë personit jeta e të cilit ndodhet në rrezik të drejtpërdrejtë, edhe pse këtë ka mundur ta bëjë pa rrezik të madh për veten apo tjetrin, dënohet me burgim deri në një (1) vit. 2. Kushdo që nuk i ofron ndihmë personit në gjendje […]

Ja sa dënohet marrja e deklaratave me anë të shtrëngimit


Neni 197 1. Personi zyrtar, i cili duke keqpërdorë detyrën apo autorizimet e tij, e përdorë forcën apo kanosjen serioze ose mjete apo mënyra të tjera të ndaluara me qëllim të detyrimit të të dyshuarit, të pandehurit, dëshmitarit, ekspertit apo personit tjetër për të dhënë ndonjë deklaratë, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri […]

Ja sa dënoheni nëse falsifikoni dokumentin zyrtar


Ligjet që janë në fuqi në Kosovë përkatësisht kodi penal e përcakton dënimim e çdo personi zyrtar(Mjek i përgjithshëm, Mjek Specializant, Mjek Specialist, Drejtor,Drejtoreshë,Dekan,Prodekan, Profesor, Profesoreshë, Infermiere, Infermier, Kryeinfermiere etj.)nëse falsifikon dokumentin zyrtar.  Dënimi në bazë të nenit 434 të kodit penal është me burg dhe shkon deri në 5 vjet. Për më shumë lexoni […]

Ja sa dënohet kanosja me fjalë, vepra apo gjeste!


  Në Kosovë ndodh shpesh që të kemi kanosje të ndryshme dhe sidomos në vendin e punës dhe kjo ndodh shumë shpesh edhe në shëndetësi  ku udhëheqësit(drejtorët, shefat,kryeinfermieret etj) duke e keqpërdorur pozitën e tyre udhëheqëse i kanosin punëtorët me vërejtje, me ndërrim të vendit të punës, me raportim, dhënie të deklaratës ose me largim […]

FMN, e shqetësuar me Ligjin për pagat, viti 2020 problematik


Ndarja e buxhetore për Ligjin për pagat, i cili është miratuar në Kuvendin e Kosovës më 2 shkurt të këtiij viti, nga viti 2020 do të jetë pothuajse e pamundur të jetë në përputhje me kufizimet sipas rregullit, ka thënë në intervistën për Radion Evropa e Lirë, Ruud Vermeulen, drejtor i Zyrës së Fondit Monetar […]

Punëdhënësi mund të dënohet deri në 35.000 euro për shkelje ndaj punëtorit


Punëdhënësi  është personi fizik apo juridik i cili siguron punë për një ose më shumë të punësuar, i paguan pagën të punësuarit/ve për punën ose shërbimet e kryera dhe është përgjegjës për subjektin punues. Sipas ligjit nr.04/L 161 i cili është në fuqi, punëdhënësi mund të dënohet deri në 35.000 euro dhe ekzekutimi i dënimit […]