Me çka lidhen pjesët e fjalisë së përbërë me bashkërenditje?


Pjesët e fjalisë së përbërë me bashkërenditje lidhen me lidhëza bashkërenditëse ose pa lidhëza. Ata shkuan në bregun tjetër, / kurse unë erdha në shtëpi / dhe u qetësova. Ata shkuan në bregun tjetër       kurse      unë erdha në shtëpi  dhe     u qetësova.   Dielli u fsheh, / qielli u nxi, / çdo gjë dukej […]