Diskriminimi është çdo dallim që përfshin përjashtim ose dhënie të përparësisë në bazë të racës, ngjyrës, gjinisë, fesë, moshës, gjendjes familjare, mendimit politik, prejardhjes kombëtare ose sociale, gjuhës ose anëtarësisë sindikale, që e ka fuqinë e anulimit ose mosdhënies së mundësive të barabarta për punësim apo profesion apo ngritje profesionale

Kontrata e Punës është akti individual e cila lidhet ndërmjet punëdhënësit dhe të punësuarit, me të cilën rregullohen të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë që rrjedhin nga marrëdhënia e punës në pajtim me ligjin e punës, me Kontratën Kolektive dhe me Aktin e Brendshëm të Punëdhënësit;

Marrëdhënia e Punës është një marrëveshje ose rregullim kontraktual ndërmjet një punëdhënësi dhe të punësuarit për kryerjen e detyrave dhe përgjegjësive specifike nga i punësuari nën mbikëqyrjen e punëdhënësit, kundrejt një pagese të dakorduar, zakonisht në formë të parave;

Këshilli Ekonomiko Social (KES) është organi i nivelit nacional i cili udhëheq konsultimet për çështjet nga  marrëdhënia e punës, mirëqenia sociale dhe çështjet tjera të cilat kanë të bëjnë  me  politikat ekonomike  në Republikën e  Kosovës; 

Neni 84    Përgjegjësia e të punësuarit 1. I punësuari është i detyruar që në vendin e punës t’iu përmbahet detyrimeve të parapara me ligj, Kontratën Kolektive dhe Kontratën e Punës; 2. Nëse i  punësuari me fajin e tij nuk i përmbush detyrat e punës apo nuk e respekton vendimin […]

Neni 85   Masat disiplinore për shkeljen e detyrave të punës  1. Për shkeljen e detyrave të punës, të punësuarit do t’i shqiptohet njëra nga këto masa ndëshkuese: 1.1.   vërejte me gojë;      1.2.   vërejtje me shkrim;       1.3.   ulje në pozitë; 1.4.   suspendim të përkohshëm; 1.5.   ndërprerje të marrëdhënies […]

Neni 88    Liria e organizimit sindikal 1. Të punësuarve dhe punëdhënësve u garantohet liria e asocimit dhe veprimit pa ndërhyrje nga asnjë organizatë ose organ publik;              2. Të drejtat dhe liritë e organizimit sindikal në Republikën e Kosovës rregullohen me ligj të veçantë.  LIGJI  Nr. 03/L-212 Ligji i […]

Neni 89   E drejta e grevës 1. Për mbrojtjen e të drejtave të të punësuarve, organizatat e të punësuarve (sindikatat) kanë të drejtën e organizimit të grevës; 2.  Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë për organizimin dhe pjesëmarrjen në grevë rregullohen me ligj të veçantë.

Neni 90   Marrëveshja Kolektive 1.  Marrëveshja Kolektive mund të lidhet ndërmjet: 1.1.  organizatës së punëdhënësve ose përfaqësuesit të tij, dhe 1.2.  organizatës së të punësuarve ose kur nuk ekzistojnë organizata, marrëveshjen mund ta lidhin edhe përfaqësuesit e të punësuarve; 2.  Marrëveshja Kolektive  mund të lidhet në:  2.1.   nivel të […]

Neni 91   Libreza e Punës   1.  Libreza e punës është dokument publik identifikues i të punësuarit, e cila shërben për paraqitjen e të dhënave personale dhe stazhit të punës.   28 2.  Librezën e punës e lëshon Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale .  3.  I punësuari duhet ta […]