Neni 9   Punësimi i shtetaseve të huaj   Shtetasit e huaj dhe personat pa shtetësi në Republikën e Kosovës themelojnë  marrëdhënie pune sipas këtij ligji, nën kushtet dhe kriteret e përcaktuara me ligj të veçantë për punësimin e shtetasve të huaj dhe sipas konventave ndërkombëtare.  LIGJI  Nr. 03/L-212 Ligji […]