Gjeni për insulin gjendet në kromozomin?


Gjeni për insulin gjendet në kromozomin? a) 1 b) 4 c) 7 d) 11 Shih edhe: Pyetje nga Biologjia

Rekombinimi i gjeneve ndodhë në:


Rekombinimi i gjeneve ndodhë në: a)Profazën 2 të mejozës b)Profazën 1 të mejozës c)Metafazën 2 të mejozës d)Metafazën 1 të mejozës

Cili nga këta hormone mundëson zhvillimin e corpus luteum?


Cili nga këta hormone mundëson zhvillimin e corpus luteum? a)Hormoni folikulostimulues b)Hormoni luteinizues c)Hormoni tireotrop d)Hormoni adrenokortikotrop Shih edhe : Pyetje nga Biologjia

Ku kryhet frymëmarrja qelizore ?


Ku kryhet frymëmarrja qelizore ? a)Retikulumin endoplazmatikë b)Mitokondrie c)Lizosome d)Aparatin e Golxhit e)Sferozome

Vezët të cilat kanë sasi të vogla të vitelinës janë:


Vezët të cilat kanë sasi të vogla të vitelinës janë: a)Vezët oligolecite b)Vezët telolecite c)Vezët alecite d)Vezët centrolecite

Në cilën strukturë të syrit gjenden shkopinjët dhe konet?


Në cilën strukturë të syrit gjenden shkopinjët dhe konet? a)Retinë b)Koroide c)Korne c)Iris

Hidrolimfa si lëng trupor është karakteristike për:


Hidrolimfa si lëng trupor është karakteristike për: a)Grykorët b)Krimbat unazorë c)Butakët d)Gojërrumbullakët Shih edhe: Pyetje nga Biologjia

Membranën bërthamore me nukleoplazmën e lidhë:


Membranën bërthamore me nukleoplazmën e lidhë:a)Aparati i Golxhitb)Kromozometc)Centrozomid)Retikulumi endoplazmatik Shih edhe: Pyetje nga Biologjia

Cili nga të mëposhtmit është aminoacid esencial?


Cili nga të mëposhtmit është aminoacid esencial?a)Lizinab)Glicinac)Citrulinad)Alanina Shih edhe: Pytje nga Biologjia

Nga kush përbëhet molekula lipidike ?


Nga kush përbëhet molekula lipidike ? Çdo molekule lipidike përbëhet nga një molekulë alkool glicerinë dhe tri molekula acide yndyrore. Shih edhe: Pyetje nga Biologjia

Qeliza e sistemit nervor quhet:


Qeliza e sistemit nervor quhet: a)nefron b)neuron c)leukocit d)eritrocit e)nervon Shih edhe: Pyetje nga Biologjia

Çka janë kromozomet dhe përshkruaj ndërtimin e tyre?


Kromozomet janë bartësit kryesor të vetive trashëguese te organizmat e gjallë. Kromozomet janë të ndërtuar nga dy kromatide të cilat në fillim të ndarjes janë afër njëra tjetrës, ndërsa më vonë largohen.  Centromeri e ndan kromozomin në dy krahë dhe pjesët e fundit të kromozomit janë telomeret.

Çka është Membrana qelizore?


Çka është Membrana qelizore? Membrana qelizore është pjesa e qelizës e cila ka funksion te përmbaje citoplazmën e qelizës dhe te sherbej për te shkëmbyer metabolitet mes lëngut brendaqelizor dhe lëngut jashtëqelizor, atij përreth qelizës. Ka një trashësi prej rreth 8.5-10 nm dhe është e formuar nga dy sipërfaqe; ajo e brendshmja dhe e jashtmja, […]

Cilat janë proceset jetësore të qelizës dhe çka shfrytëzon qeliza për tu kryer këto procese?


Proceset jetësore të qelizës janë: të ushqyerit, frymëmarrja, lëvizja, ndjeshmëria, taitja, shumimi etj. Për tu kryer këto procese qeliza shfrytëzon energji.

error: Content is protected !!